دستگاه اندازه گیری مقدار FAME در انواع سوخت

دستگاه جدید (FIJI (Fame In Jet Instrument بگونه‌ای توسعه یافته است که یک روش سریع و آسان جهت بررسی مقدار FAME موجود در سوخت جت برحسب ppm براساس روش‌های ارائه شده در IP 583 و ASTM D7797 را ارائه می‌دهد. این دستگاه قابلیت استفاده در آزمایشگاه و یا در محوطه را دارا بوده و ابزاری سریع جهت نمایش مقدار آلودگی FAME موجود در سوخت می‌باشد که ممکن است نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد. از این دستگاه می‌توان بعنوان وسیله‌ای جهت جلوگیری از انجام آزمایش‌های پرهزینه و همچنین اجتناب از تاخیرات پرهزینه عدم توزیع سوخت استفاده نمود.

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول