دستگاه اتوماتیک نقطه اشتعال Flash Point

دستگاه اتوماتیک نقطه اشتعال Flash Point

دستگاهی تمام اتوماتیک جهت اندازه گیري نقطه اشتعال مواد نفتی با روش OFP- دستگاه 10
می باشد. واحد دیجیتال دستگاه علاوه بر کنترل دقیق ( Open Cup ) Celevland
پارامترهاي آزمایش دما، نرخ افزایش دما و جمع آوري داده ها، قادر است نقطه اشتعال نمونه را
به صورت کاملا اتوماتیک تشخیص داده و ثبت نماید.
همچنین این دستگاه با اندازه گیري فشار هواي محیط، مقادیر به دست آمده را با توجه به فشار
اندازه گیري شده اصلاح می نماید.

مشخصات فنی :
 استانداردها : Ip36 ، EN ISO 2592 ، AASHTO T48 ، ASTM D92 
بازه تغییرات دما : از دماي محیط تا 400 درجه سانتیگراد
حسگر تشخیص آتش
حسگر تشخیص نقطه اشتعال
حسگر فشار جهت اندازه گیري فشار محیط
صفحه نمایش لمسی

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول