دستگاه اتوماتیک داکتیلیتی Ductility

دستگاه اتوماتیک داکتیلیتی Ductility

دستگاهی دیجیتال و تمام اتوماتیک جهت اندازه گیري خاصیت انگومی قیر میباشد. DCK-150
دستگاه قابلیت انجام آزمایش در سرعتها و دماهاي مختلف را دارا میباشد. دماي آزمایش توسط
حمام سیرکولاتور خارجی از طریق گردش مایع در مدار جداگانه از مایع داخل حمام تنظیم
میشودکه در صورت نیاز به صورت انتخابی قابل ارائه میباشد.

سرعت کشش از 5 تا 100 میلیمتر بر دقیقه
حداکثر نیرو 1200 نیوتن
حاکثر کشش 1480 میلیمتر
دقت اندازه گیري تغییر طول 0.01 میلیمتر
قابلیت اتصال به کامپیوتر
آزمایش همزمان چهار نمونه
امکان نصب حسگر نیرو جهت اندازه گیري نیروي کششی
منطبق با استانداردهاي : ASTM D113, ASTM D6084, ASTM D5329, AASHTO T51  

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول