آزمایشگاه مهندسی سطح (تریبولوژی)

پیشرفت‌های قابل توجه مهندسی سطح در سه دهه گذشته اصولا بدین دلیل می‌باشد که این رشته توانسته است روابط جدیدی میان انرژی، بکارگیری مواد و نیز تاثیرات محیطی، برقرار کند. همین امر موجب فوائدی از قبیل صرفه‌جویی اقتصادی، افزایش اطمینان، افزایش کارایی، کاهش قابل توجه در تلفات انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی گردیده است. در این آزمایشگاه به بررسی مقاومت و خواص سایشی انواع مواد فلزی، پلیمری و ... پرداخته شده و مکانیزم‌های سایش در نیروها و سرعت‌های مختلف و اثرات دما بر مقاومت سایشی مواد پرداخته می‌شود.