آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

امروزه استفاده از سیستم‌های ترکیبی یا مواد مرکب بشدت روبه افزایش است، چرا که بشر به وسعت کاربرد این ترکیبات پی برده و لزوم استفاده از آنها را درک نموده است. مواد کامپوزیت در سه رده تکنولوژی در صنعت مصرف دارند. در رده‌های پایین در ساختن وان حمام و وسایل بهداشتی، وسایل بازی موجود در پارک‌ها، دکه‌های گل فروشی و ... بکار می‌روند. در رده متوسط در صنعت خودرو، انتقال آب، نفت، نیرو و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند و در رده تکنولوژی بالا در صنایع هوا فضا مورد مصرف دارند. با توجه به گسترش روزافزون کاربرد این مواد در زمینه‌های مختلف مخصوصا صنایع خودروسازی و هوا فضا، لزوم بررسی خواص مکانیکی این مواد تحت شرایط مختلف بارگذاری در پدیده‌هایی همچون خستگی، خمش، کمانش و ... بیش از پیش جلوه می‌نماید. در این آزمایشگاه با توجه به تجهیزات مختلف به بررسی خواص مکانیکی مواد مرکب در شرایط مختلف بارگذاری پرداخته می‌شود.