آزمایشگاه مقاومت مصالح

مقاومت مصالح یا مکانیک مواد بخشی از علم مواد است که به مطالعه استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آنها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح فراهم نمودن دست مایه‌ای است که مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ماشین‌های گوناگون و سازه‌های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازه معلوم شامل محاسبه تنش ها و تغییر شکل‌هاست. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن در استقامت ورزیدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالی بدون شکست است. در آزمایشگاه مقاومت مصالح با انجام انواع آزمون‌ها مانند پیچش، خمش، کشش، فشار، ضربه آیزود و چارپی و ... به بررسی خواص مکانیکی مواد در شرایط مختلف بارگذاری پرداخته می‌شود.