آزمایشگاه مکانیک خستگی و شکست

پدیده خستگی زمانی اتفاق می‌افتد که ماده تحت تنش تکراری یا نوسانی قرار گرفته و منجر به شکست ناگهانی قطعه گردد. با پیشرفت صنعت و افزایش تعداد وسایلی از قبیل خودرو، هواپیما، کمپرسور، توربین و ... که تحت بارگذاری تکراری و ارتعاشی هستند، خستگی بیشتر متداول شده و اکنون چنین برداشت می‌شود که عامل حداقل ۹۰ درصد شکست‌های ناشی از دلایل مکانیکی حین کار، خستگی باشد. در این آزمایشگاه به بررسی پدیده خستگی در قطعات با جنس‌های مختلف پرداخته شده و نمونه‌ها براساس استانداردهای موجود (ASTM E606، ASTM E2368 و ...) آماده و با استفاده از انواع دستگاه‌ها و قید و بندهای مورد نظر تحت انواع مختلف بارگذاری‌های حرارتی و مکانیکی قرار داده و خواص و پارامترهای مختلف مکانیکی مواد در پدیده‌های خستگی مکانیکی، خستگی حرارتی و ... مورد مطالعه قرار می‌گیرند.