آزمایشگاه دینامیک ماشین

دینامیک ماشین عبارت است از مطالعه، تجزیه و تحلیل راجع به حرکت نسبی اجزاء ماشین که در آن تغییر مکان، سرعت و شتاب مورد نظر است و همچنین بررسی نیروهای وارده به اجزاء یک ماشین و حرکات ناشی از این نیروها از مباحث این علم است. در این آزمایشگاه با استفاده از مکانیزم‌های مختلف حرکت نسبی اجزاء ماشین و نیروهای وارده بر آنها مورد بررسی قرار می‌گیرید.