حضور شرکت بقائی سنگری در نهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت ایران در مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی(BHRC) مورخ 2 لغایت 4 آبان 96

حضور شرکت بقائی سنگری در نهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت ایران در مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی(BHRC) مورخ 2 لغایت 4 آبان 96

مرجع خبر:

تعداد بازدید: 533